PC - PRELOG

Završena izgradnja Poduzetničkog centra u Prelogu

U okviru projekta „Izgradnja poslovne infrastrukture i osnivanje poduzetničkog centra“ oznake KK.03.1.2.01.0033., koji provodi Grad Prelog prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, završeni su radovi na izgradnji građevine Poduzetničkog centra. Proveden je i tehnički pregled građevine u svrhu utvrđivanja izgrađenosti građevine u skladu s građevinskom dozvolom a u postupku izdavanja uporabne dozvole.
Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj 27. lipnja 2019. godine, donesene su odluke koje otvaraju mogućnosti korištenja prostora Poduzetničkog centra. Donesen je Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog kojim se utvrđuju ciljevi i uvjeti za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti. Program razlaže uvjete za dodjelu potporu, korisnike, način dodjeljivanja potpore, obveza korisnika potpore i Grada te visinu potpore. Program subvencioniranja korištenja prostora podliježe pravilima o državnim potporama, odnosno potporama male vrijednosti. Program je u cijelosti usklađen s Uredbom komisije EU o de minimis potporama i Zakonom o državnim potporama. Razlika između tržne cijene i subvencionirane cijene predstavlja potporu poduzetniku. Temeljem ovog Programa potpore Grad Prelog će dodjeljivati de minimis potpore mikro, malim i srednjim poduzetnicima, korisnicima prostora Poduzetničkog centra. Iznos de minimis potpore ovisi o tome da li korisnici posluju manje ili više od tri godine. Prema godinama korištenja iznosi de minimis potpora su:


GODINA

1.


2.

3.

4.

5.

MSP koji posluju manje od 3 godine 

30,00

20,00

12,50 

7,00

0,00

MSP koji posluju više od 3 godine 

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
De minimis potpore se dodjeljuju s ciljem poticanja rasta i razvoja cjelokupnog gospodarstva kroz podizanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika i povećanje njihove tržišne uspješnosti, privlačenja investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Za tekuću godinu, za ove namjene u Proračunu Grada Preloga osiguran je iznos od 50.000,00 kn s time da se navedeni iznos može i povećati, ovisno o zainteresiranosti poduzetnika za prostore.
Donesena je i Odluka o cijeni korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra kojom je definirana cijena prostora od 30,00 kn/m2, bez PDV – a. U samim uvjetima natječaja i projektu u okviru kojeg se financira izgradnja Poduzetničkog centra Prelog utvrđeno je da cijena koja će se naplaćivati za korištenje te infrastrukture mora odgovarati tržnim cijenama. Izvršena je analiza cijena takvih prostora na području sjeverozapadne Hrvatske uključivo i cijene prostora na području jedinica lokalne samouprave koje provode takve i slične projekte te cijene zakupa poslovnih prostora na području Grada Preloga te je utvrđena prosječna cijena za takvu vrstu prostora. U navedenu cijenu nisu uračunati režijski troškovi.

Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo je i Odluku o povjeravanju poslova vođenja infrastrukture Poduzetnički centar Prelog Razvojnoj agenciji PCP d.o.o. Prelog. Projekat Izgradnja poslovne infrastrukture i osnivanje poduzetničkog centra počiva na dva temelja. Jedan je izgradnja zgrade poduzetničkog centra a drugi je osnivanje poduzetničke potporne institucije. Poduzetnička potporna institucija je osnovana odlukom Gradskog vijeća dana 27. rujna 2018. godine. Radovi na izgradnji zgrade poduzetničkog centra su dovršeni i očekivani termin službenog otvorenja građevine je rujan ove godine. Infrastrukturom, odnosno zgradom Poduzetničkog centra treba upravljati pravni subjekt koji ispunjava određene uvjete istovremeno uzimajući u obzir propise o javnoj nabavi. Razvojna agencija PCP d.o.o. je osnovana i s ciljem da upravlja zgradom, odnosno da bude operater infrastrukture. S obzirom da je ista u 100 %-tnom vlasništvu Grada Preloga nemamo obavezu provođenja postupka nabave.
Tijekom postupka kompletnog opremanja infrastrukture Razvojna agencija će raspisati javni poziv za davanje na korištenje poslovnih prostora u zgradi Poduzetničkog centra Prelog u skladu s gore navedenim odlukama Gradskog vijeća.
  Ovim dana, sklopiti će se ugovor o opremanju poduzetničke infrastrukture koja obuhvaća opremanje ureda, konferencijskih dvorana te drugih pripadajućih prostora kompletnim namještajem. Radi se o nabavi uredskih stolova (57 komada), ormara (82 komada), ladičara, vitrina, uredskih stolica, konferencijskih stolica (300 komada), opremanje dviju čajnih kuhinja i nabava drugih dijelova namještaja potrebnih za rad poduzetnika te prezentacijskih prostora. Ukupna vrijednost opreme je 1.040.000,00 kn, s PDV-om.
  Otvoren je postupak nabave za informatičku i elektroničku opremu. Rok za prijavu na taj natječaj je 22. srpanj.
Završetak postupka opremanja namještajem i informatičkom i elektroničkom opremom očekuje se početkom rujna ove godine kada je planirano i otvorenje građevine Poduzetničkog centra.
Sve aktivnosti provode se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, potpisanog dana 6. rujna 2017. godine.
Treba napomenuti da se radi o projektu koji je podržan od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta s iznosom od 15.677.090,75 kn bespovratnih sredstava, odnosno 97,7% cjelokupne vrijednosti projekta. Ukupna vrijednost projekta je 16.040.874,71 kn.